Privacy Verklaring

Privacy Verklaring


Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van de AVG  heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg, Aan de Zoom 84, 1422 ME Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg, Aan de Zoom 84, 1422 ME Uithoorn Tel. 0297-564841

Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Hugo Asberg:

Hugo Asberg, bereikbaar via email adres: info@dolfijnenergetica.nl

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, onze producten afneemt  en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Gegevens over uw gezondheid die relevant zijn voor uw behandeling.

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het monitoren van de voortgang van uw behandeling

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg verwerkt uw persoonsgegevens over uw gezondheid voor de volgende doelen:

– Voor Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg om een dossier aan te leggen, hetgeen een wettelijke plicht is vanuit de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens verzamelt t.b.v. het geven van natuurgeneeskundige behandelingen volgens de wet  WGBO 15 jaar na het beëindigen van de behandeling

– Gegevens voor de belasting dienst (agenda, facturen etc.) 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hugo Asberg  heeft als enige toegang tot alle gegevens in het cliëntendossier. Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Hugo Asberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dolfijnenergetica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor wat betreft natuurgeneeskundige behandelingen zijn bij uw recht tot inzage, aanpassen of verwijderen de voorwaarden uit de wet WGBO van toepassing.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dolfijnenergetica.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor energetische natuurgeneeskunde - Hugo Asberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dolfijnenergetica.nl